70-ті роки ХХ століття

1970 р. Цей був знаменний тим, що всі готувалися до відзначення 100-рі-ччя народження вождя всього світу В.І. Леніна. Всі брали підвищені зобов’яза-ння, щоб гідно відзначити День 100-річчя народження В.І. Леніна. Тому за сум-лінну працю в День відзначення 100-річчя народження В.І. Леніна, багато кол-госпників, в тому числі два жителі: Єгорова Поліна В. та Кострубей Панас В. були нагороджені медалями “За доблесний труд”. В цьому році нараховувалося 908 дворів в ких проживало 1963 чл., 480 чол і 643 жінки, з них 1123 працездат-них. В цьому році в Стрільниках народилося 24 дітей – 6 хлопчиків, 18 дівча-ток. В цьому році було посіяно зерновими 1516 га і ц/буряками – 450 га. Вро-жай цього року становив: зернових по 23,7 цнт з га., ц/буряків – 144 цнт з га.В цьому році на ланках колгоспу працювало 20 тракторів, 9 зернових комбайнів, 7 бурякоих, кукурудзяних і 15 автомашин. На тваринницьких фермах було 412 корів, 1280 свиней, 446 овець і 1750 шт. птиці. На фуражну корову було надоє-но по 2112 кг. молока. В цьому році к-п продав державі: 13270 цнт зерна, 64866 цнт ц/буряка, 899 цнт м’яса, 6684 цнт молока. Валовий дохід к-пу становив 564164 крб чистого доходу. К-п мав 145978 крб. Колгоспники виробили 144434 людино-дні на кожний людино-день одержано 2,58 крб середня зарплата стано-вила 604 крб. В селі працювали восьмирічна школа, де навчалося 243 учні, з них 33 учні закінчило школу. При школі працював консульпункт заочної шко-ли, в якій навчалося 47 учнів, які без відриву від виробництва 14 учнів одержа-ли атестати за середню освіту. В селі працювало три магазини: промтоварний, продуктовий, господарський, медичний пункт. Для послуг населення працюва-ла бібліотека з фондом з фондом 2800 книг та шкільна – 1420 книжок. Населен-ня цього року виписувало 720 газет і 430 журналів. Населення к-пу мало в своє-му користуванні 10 мотоциклів, 50 велосипедів, 8 газових плит, 30 радіол, 25 телевізорів. В цьому році в к-пі, біля контори побудовано на автомашини гараж на суму 10660 крб.

1971 р. В к-пі нараховувалося 901 двір, в яких проживало 1918 жителів з них 474 чоловік і 615 жінок, з них 1089 працездатних. В цьому році в Стрільни-ках народилося 18 дітей, з них 8 хлопчиків і 10 дівчаток. В к-пі було посіяно 1520 га зерновими і 450 га ц/буряків. На к-му полі працювало 21 трактор, 9 зер-нових комбайни, 8 бурякових, 2 кукурудзяних і 16 автомашин. Валовий збір становив зернових 33133 цнт, а ц/буряків – 115015 цнт. З твариництва к-п мав: 449 корів, 1538 свиней, 459 овець і 1394 шт птиці. Від корів було надоєнопо 1812 кг молока. Державі було продано: 14345 цнт зерна, 66732 цнт ц/ буряків 942 цнт м’яса, 1812 цнт молока. Валовий дохід к-пу був 571778 крб, а чистий 123901 крб. Колгоспниками було вироблено169568 людино-дні, на кожний з них виплачено по 2,65 крб, що становило в середньому зарплату 633 крб. В к-пі зернові магазини на суму 29720 крб. В працювала восьмирічна школа, в якій навчалося 239 учнів, з них 28 учнів закінчило школу, з них пішли: 3 уч. в сере-дню школу, 23 в ПТУ 14 уч. залишилося працювати в колгоспі. В селі працюва-ло три магазини, медичний пункт, дві бібліотеки: сільська з фондом3183 книг, шкільна 1945 книг. Крім цього населення виписувало 759 газет і 504 журнали. Населення в своєму користуванні мало: 25 мотоциклів, 85 велосипедів, 11 газо-вих плиток, 38 радіол, 36 телевізорів, 6 пральних машин. В цьому році в колго-спі побудовано зерновий магазин на суму 29719 крб 73 коп.

1972 р. В колгоспі було 898 дворів, в них прживало 1750 чол. населення з них 556 чол. і 584 жінки. Народилося в цьому році 8 дітей: 4 хлопчики і 4 дів-чинки. Зернових в колгоспі було посіяно 625 га цукрових буряків 455 га. З кож-ного гектара зібрано зрнових по 28,6 цнт, а цукрових буряків по 310,7 цнт. Ва-ловий збір зернових становив 37390 цнт, а цукрових буряків 141381 цнт. Всі роботи по посіву і збиранню врожаю брали участь 21 трактор, 9 зернозбираль-них комбайнів, 8 бурякових, 2 кукурудзяних, 17 автоашин. Поряд з рільницт-вом в колгоспі розвивалося таринництво, яке нараховувало 1180 шт великої рогатої худоби, з них 451 корів, 1232 шт свиней, 472 шт овець, 215 шт птиці. Від кожної корови цього року надоєно1873 л молока. Продано державі зерна 18024 цнт, 141318 цнт цукрового буряка, 1047 цнт м’яса, 7157 цнт молока. Ва-ловий дохід становив 706481 крб, чистого доходу колгосп мав 248889 крб. В цьому році вироблено 178093 людино-дні, на кожний з них виплатили по 2 крб 50 коп, середня зарплата колгоспника становила 649 крб. В селі Стрільниках працювала восьмирічна школа, в якій навчалося 22 учні, 34 учні закінчили школу, з них 4 учні пішли в середню школу, 242 в ПТУ, решта залишилися пра-цювати в колгоспі. покращився добробут населення в селі було велосипедів, 30 мотоциклів, 2 легкових машини, 52 телевізори, 13 газових плит, 41 радіола, 9 пральних машин. Населення виписувало 810 газет, 530 журналів.

1973 рік. В колгоспі нараховувалося 885 дворів з населенням 1714 чол. Цього року в селі народилося 23 дітей, 15 хлопчиків і 8 дівчат. Площа угідь в колгоспі 3167 га, з них рилі 2864 га. Під зерновими було 1565 га і 450 га під цукровими буряками. Валовий збір зернових становив 29970 цнт, що дало 20,9 цнт з гектара, а цукрового буряка зібрано 78425 цнт, по 174,2 цнт з га. Всі робо-ти по посіву і збиранню врожаю виконівали механізатори в розпорядженню яких було 22 трактори, 8 зернових комбайни, 2 кукурудзяних комбайни, 18 ав-томашин, 8 бурякових комбайни. Поряд з рослинництвом розвивалося тварин-ництво. В колгоспі було 1202 шт великої рогатої худоби, з них 455 корів.1503 шт свиней, 500 шт овець і 1387 шт птиці. В цьому році надоєно по 1942 л моло-ка на фуражну корову, вироблено 1127 цнт м’яса. З виробленої продукції кол-госп продав державі 12746 цнт зерна, 78425 цнт цукрових буряків, 1127 цнт м’яса 7592 цнт молока. Валовий дохід колгоспу 516809 крб чистий дохід 89093 крб. В цьому році вироблено 162193 людино-дні на кожний день вироблено по 2 крб 58 коп, середня зарплата колгоспника становила 652 крб. В селі працюва-ла восьмирічна школа, в якій навчалося 234 учнів, 33 учні закінчило школу, з них 16 учнів пішли в ПТУ, 5 учнів в середню школу і 3 учні залишилося в кол-госпі. При школі працював консульпункт Шаргородської середньої заочної школи при якому навчалося 45 учнів, з них 10 учнів закінчило 11 класів і одер-жали атестати. Населення села виписувало 860 газет, 580 журналів. Зросла ку-льтура і побутове життя населення в селі було 3 легкових машини, 36 мотоцик-лів, 120 велосипедів, 18 плиток, 55 радіол, 75 телевізори, 10 пральних машин, 2 холодильники. В цьому році придбав пилораму на суму 12316 крб.

1974 рік. В колгоспі налічувалося 880 дворів з населенням 1688 чол., з них 460 і 570 жінок, працездатних 1031, народилося 17 дітей, з них 6 хлопчиків і 11 дівчаток. В колгоспі було засіяно1469 га зернових і 470 гацукрових буря-ків. Зібрано зернових по 33,3 з га, що дало валовий збір зерна 37887 цнт, цукро-вого буряка по 275 цнт з га. Всі роботи по збиранню врожаю були механізовані. На полях колгоспу працювало 23 трактори, 7 зернових комбайни, 9 бурякових , 3 кукурудзяних і 20 автомашин. Крім рільництва в колгоспі розвивалося твари-нницво, яке нараховувало 1179 шт великої рогатої худоби, з них 472 корови. Свиней 1328 шт, 650 шт овець, 2459 шт птиці. На кожну фуражну надоєно 2116 л молока. З виробленої продукції колгосп продав державі 20919 цнт зерна 129533 цнт цукрових буряків, 1237 м’яса і 8763 л молока. Валовий дохід колго-спу 516962 крб чистий дохід 18860 крб. Колгоспники виробилиза рік 176488 людино-дні, накожний з них нараховано по 2 крб. Середня зарплата колгоспни-ка – 750 крб. В селі працювала школа, де навчалося 227 учнів, з них 33 учні за-кінчили школу: 19 пішли навчатися у ПТУ, 7 учнів пішли в середню школу і 3 учні залишилося в колгоспі. При школі працював консульпункт, при якому 12 учнів закінчило середню заочну школу і одержали атестат зрілості. Для послуг колгоспників та учнів працювали бібліотеки: сільська з фондом 5358 книжок, шкільна з фондом 2983 книжки. Покращився добробут колгоспників, в селі бу-ло 6 легкових автомашин, 40 мотоциклів, 20 пральних машин, 24 газових пли-ток, 138 телевізори, 5 холодильників. Населення виписувало 910 газет, 605 жу-рналів. В цьому році побудовано в колгоспі критий тік на суму 21431 крб 78 коп.В честь 30 річчя з дня Перемоги побудовано в селі пам’ятник загиблим во-їнам односільчанам.

1975 рік. В цьому році в колгоспі було 871 двір з населенням 1628 чл. Працездатних в колгоспі було 985 чоловік. Народилося в селі 18 дітей: 10 хлоп-чиків і 8 дівчаток. З 3162 га угідь колгосп мав 2867 га риллі, з них 1540 га засія-но зерновими, 470 га цукровими буряками. Цього року зібрали по 26,4 цнт з га зернових і по 265 цнт цукрових буряків. Валовий збір становив 324461 цнт, а цукрових буряків 124923 цнт. Всі роботи на посіві і збирані врожаю машини:  15 гусеничних, 10 колісних, 6 зернових комбайнів, 3 кукурудзяних, 23 автома-шини. Крім рільництва колгосп зймався тваринництвом. В колгоспі було:1277 голів великої рогатої худоби, 1509 голів свиней, 609 голів овець, 1539 шт птиці. На кожну фуражну корову надоєно по 2205 л молока. Державі було продано 21663 цнт зерна, 124923 цнт цукрових буряків, 983 цнт м’яса, 9709 цнт молока. Валовий дохідколгоспу 643200 крб, чистого доходу 10067 крб. Членами колго-спу було вироблено170353 людино-дні. На кожний людино-день нараховано по 3 крб 12 коп. Середня зарплата становила 810 крб. Вселі працювала восьмиріч-на школа, де навчалося 214 учнів, 29 учнів закінчили школу з них: 16 учнів пі-шли ПТУ, 8 в середню школу і 6 залишилося в колгоспі. при школі працював консульпункт Шаргородської середньої заочної школи, в якому навчалося 45 учнів, з них 19 учнів закінчили школу і одержали атестати про середню освіту. Покращився добробут населення. В селі було 250 телевізорів, 32 газових пли-ток, 50 пральних машин, 42 мотоцикли, 8 легкових машин, 28 холодильників та інші побутові прилади. Населення та учнів обслуговували дві бібліотеки: сіль-ська з фондом 6345 книжк та шкільна з фондом 3146 книг. Населення випису-вало 975 газет 720 журналів.

      1976 рік. В цьому році в колгоспі нараховувалося 843 двори в яких проживало 1607 чоловік, з них 967 працездатних. В селі народилося 18 дітей: 13 хлопчиків і 5 дівчаток. Зернови зібрано 40135 цнт, цукрових буряків 194988 цнт по 397 цнт з га. Всі роботи по вирощуванню і збиранню врожаю виконува-ли 30 тракторів, 8 зернових комбайни, 3 кукурудзяних, 8 бурякових та інші ме-ханізми їх обслуговували 25 автомашин. Поряд з рільництвом розвивалося і тваринництво. В колгоспі було 522 корови, 936 молодняка, 897 голів свиней, 637 голів овець. Колгосп продав державі 29582 цнт зерна, 194988 цнт цукрових буряків, 10464 цнт молока. В колгоспі вироблено 25431 людино-дні, вартість одного дня 3 крб 55 коп, середня зарплата колгоспника 911 крб. В цьому році всі клгопики включилися в соціалістичне змагання до відзначення  в 1977 році 60 ти річчя Великого Жовтня. Кращих успіхів добилися: доярка Ворошилович Тетяна, свинарка Сеник Олександра, які за досягнуті успіхи у Всесоюзному со-ціалістичному змаганні у 1976 р казом Президії Верховної Ради СРСР нагород-жені: Сеник Олександра “Орденом Леніна”, а доярка Ворошилович “Знак По-шани”. Також відзначилися ланки по вирощуванню цукрових бурякв: Іконіко-вої Тетяни, яка дала по 430 цнт з га. Галузи Надії, яка дала по 428 цнт з га по Стрільницькій бригаді в цілому вирощено цукрового буряка по 417 цнт з га. Кращими виробничниками в 1976 р були: тракторист Микола О., шофери Бра-нюк Володимир М. Та Верес Микола М., ланки: Багрій Євгени А. та Петрачен-ко Ольги, комбайнер Федоров Павло. В селі Стрільниках покращився добробут населення. Всі живуть у добротних, просторих будинках, в хатах світять голубі екрани телевізорів, яких в селі налічуєтьсядо 250 шт. Колгоспники мали 12 вла-сних автомашин, 50 мотоциклів, 400 газових плит, 40 шт холодильників, 80 пральних машин та багато інших побутових приладів. В селі працювала вось-мирічна школа, в якій налічувалося 203 учні, з них 31 учень закінчили школу, з них 17 пішли в ПТУ, 5 в середню школу і 9 залишилося в колгоспі. при школі працював консультпункт Шаргородської заочної середньої школи, в якій нав-чалося 42 учні, з них 18 учнів закінчили середню школу і одержали атестат зрі-лості без відриву від виробництва. Населення села виписувало 1364 газет, 1306 журналів. В користуванні населення було дві бібліотеки: сільська з фондом 8846 книг і шкільна з фондом 3351 книг. В 1976 р. по колгоспі було 634 пенсіо-нери, яким виплачували 16121 крб пенсії. Стрільницька ощадна каса мала 453 вкладчики, які зберігали 422134 крб вкладу. В селі працював медичний пункт, в якому обслуговували населення фельдшер Кондратюк Микола Г. та акушерки Кондратюк Таміла М і Бранюк В. особливо відзначився Кондратюк Микола, в любий час відгукнеться на прохання своїх пацієнтів і подасть їм першу медич-ну допомогу.

1977 рік. В цьому році в колгоспі Коцюбинського нараховувалося 875 дворів, в яких проживало 1996 чоловік, з них: чоловіків 427, жінок 503 підліт-ків 139, дітей до 12 років 280, пенсіонерів 616 і працездатних 930 чл. Народило-ся 16 дітей, зих в с Стрільниках 11, в с Лопатинцях 5. Колгосп у своєму розпо-рядженні мав3164 га землі, з яких ораної 2876 га, на якій було посіяно зернові і технічні культури. Колгосп зібрав зернових 47580 цнт в середньому по 31,3 цнт з га та цукрових буряків зібрано 149364 цнт в середньому по 288 цнт з га. Кол-госп  здав державі 2788 цнт зерна, 145364 цнт цукрових буряків. На вирощува-нню і збиранні працювало 33 трактори, 9 зернових комбайнів, 4 кукурудзяних, 9 бурякових та багато інших с/г механізмів, їх обслуговували 26 автомашині. Поряд з рільництвом розвивалося тваринництво, яке нараховувало: 548 корів, 900 свиней, 643 овець. В цьому році надоєно 13742 цнт молока, що становило по 2480 л на кожну фуражну корову, вироблено 2506 цнт м’яса. Ферма с Стрі-льник, якою керувала Нагорна Марія в., замість планованого 6398 цнт молока дала 7978 цнт, тому і державі замість 5757 цнт здано 7241 цнт. План по колгос-пі виконано на 125,8%. В боротьбі за виконання соціалістичних зобов’язань в честь Великого Жовтня вийшли в передові: комбайнер Федоров Павло, який на комбайні “Нива” намолотив 8518 цнт зерна, Верес Дмитро комбайном зібрав буряки на площі 135 га, доярка Ворошилович Тетяна від кожної корови надоїла 3146 л молока, також відзначилися Земляна Тетяна, Галуза Марія, Кострубей Мотря, Маліцька Галина, Дідур Текля, Шевчук Ніна та Дейдей Рая, які надоїли понад 2800 л молока на корову. В цьому році відзначилися трактористи Вели-кий Іван Г., який зробив 1290 га умовної оранки. Шкільняк Віктор 1548 га, Кос-трубей Григорій 1490 га, Яковишен 1493 га, Осадчук Ф. Шофер Верес Микола М. На автомашиніЗІЛ перевіз понад 9743 тони вантажу. Та тракторист Боіла В. перевиконав свої зобов’язання. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22 грудня  1977 р. за успіхи досягнуті у Всесозному соціалістичному змаганні, ви-явлену трудову доблесть у виконанні планів і соціалістичних зобов’язань по збільшенню виробництва і продажу державі зерна та інших продуктів землеро-бства, в 1977 р по колгоспі ім Коцюбинського нагороджено: орденом “Знак По-шани” Вереса Павла, Орденом Трудової Слави ІІІ ст, Волкову Тетяну П. меда-лю “За Трудову доблесть”, молодого тракториста Боілу Василя. В цьому році 9 травня в День Перемоги відкрито пам’ятник односельчанам, що загинули на фронтах Вітчизняної війни. На відкритті пам’ятника прийшло все населення се-ла. Відбувся мітинг, на якому виступили представники з району та наші ветера-ни війни. В цей день біля підніжжя пам’ятника було запалено вічний вогонь і покладеновід організацій та населення 75 вінків. На чорних плитах золотими буквами написані імена односельчан, що віддали своє життя за Нашу Батьків-щину. В цьому році в с Стрільниках було закінчено добудову 4-х класних кім-нат в школі, з яких дві було уведено в дію. Стрільницька школа поповнилася 43 учнями 4-8 класів. Які переведені з с Лопатинець. Де було закрито восьмирічну школу. В цьому році Стрільницька школа мала паралельні класи нараховувала 242 учні. Школу закінчило 24 учні, які пішли на виробництво, в ПТУ та Рахня-нську середню школу. На консультпункті навчалося 48 учнів, з молоді з яких 15 учнів без відриву від виробництва закінчили середню школу і одержали ате-стат зрілості. Колгоспники виписували 2815 газет, 483 журнали. В селі 650 пен-сіонерів, які одержують 17100 крб. В ощадній касі Стрільницького відділеня зв’язку 509 вкладчиків, які зберігають заощадження на суму 555558 крб. В бу-динках колгоспниківсвітяться голубі екрани телевізорів, яких нараховувалося понад 300 шт. Колгоспники в 1977 р мали 16 власних автомашин, 65 мотоцик-лів, 430 газових плиток, 50 холодильників, 80 пральних машин та інші побутові електроприлади. В селі працювало 3 магазини, фельдшерсько-акушерський пункт, клуб в якому демонструвалися кінокартини. Але не дивлячись на добре життя колгоспників, село в культурному і побутовому відношені, на день 60-ти річчя нашої держави було відсталим. В селі не було будинку культури та інших побутових і культурних приміщень.

1978 рік. В цьому році в к-пі ім Коцюбинського нараховувалося885 дворі, в яких проживало1959 чл. населення, з них: 439 чолові і 485 жінок. 924 чл. пра-цездатних. В к-пі вироблено 149276 людино-дні, кожний день оплачувався по 4 крб 02 коп. Середня місячна зарплата колгоспника становило 102 крб 10 коп. Зібрано зернових 50461 цнт, цукрових буряків 135543 цнт по 260 цнт за га. В к-пі було 599 молочних корів, 1078 молодняку, 920 свиней, 1224 молодняка, 920 овець, 299 шт птиці, 79 шт коней, 100 шт вуликів. К-п здав державі: 12603 цнт молока, 1119 цнт м’яса яловичини, 116 цнт свинини. В к-пі було: 10 автома-шин, 30 тракторів, 6 зернових комбайни, 8 бурякозбиральних, 18 плугів, 18 сія-лок. Грошовий дохід становив 234323 крб. В колгоспі працювало 65 механіза-торів, 27 шоферів. На території к-пу працювало дві школи: Лопатинецька поча-ткова і Стрільницька восьмирічна з контингентом 252 уч. В цьому році школу закінчило 33 учні, а прийшло в школу в 1 кл. 22 учні. Із випущених 33 уч. 3 уч. залишилося в к-пі, 4 в середню школу, 3 уч виїхало на виробництво, 19 уч. в ПТУ, і 4 в технікум. Крім денної школи прцював консульпункт Шаргородської середньої заочної школи, де навчалося 30 без відриву від виробництва. Колгос-пники і учні мали в своєму розпорядженні три бібліотеки: Стрільницька з фон-дом 3245 книг, Лопатинецька з фондом 2420 книг, шкільна 1350 книг. Населен-ня к-пу обслуговує 4 магазини, клуб і будинок культури в с Лопатинцях, два медичних пункти. В с Стрільниках працює поштове відділення та ощадна каса. К-ки мали 18 власних автомашин, мотоциклів, 520 газових плит, 80 холодиль-ників, 120 пральних машин. Населення обслуговує автобус, який щоденно при-ходить у 8 годин ранку і 15 годин дня по маршруту Шаргород –Лопатинці-Стрільники-Зведенівка-Шаргород і навпаки.

1979 рік  в колгоспі нараховувалося 878 дворів в яких проживало 1888 чол. з них 419 чоловік і 457 жінок з цього числа 876 працездатних, виробили 160360 людино-дні з оплатою 5 крб. Середня місячна зарплата становила 133крб.09коп. зібрано зернових 36499 ц., цукрових буряків 154230ц. по 296 ц. з га. В колгоспі було 621 корова, і 741 шт. молодняка, 1425 шт. свиней, 729шт. птиці, 73 коней 100 вуликів бджіл.

                                     Державі продано: 11514ц. молока, м’яса ялови-чого 972ц. свинини 256 ц. В колгоспі було 12 автомашин,29 тракторів, 7 зер-нових комбайни, 3 кукурудзяних, 9 бурякових, 13 плугів, 27 сіялок і др. інве-нтар. Грошовий дохід дохід к-пу становить 173,287 крб. В колгоспі працювало 67 механізаторів, 33 шофери. На території Стрільницької сільської ради працю-вало дві школи: Стрільницька восьмирічна з контингентом 230 учнів та Лопа-тинецька 15 учнів 1 – 3 кл. Крім денної школи працював консультпункт Шарго-родської середньої заочної школи ІХ – ХІ кл. де навчалося без відриву від виро-бництва 35 учнів Колгоспники та учні в свому користувані мали три бібліоте-ки: Стрільницька з фондом 4325 книг, Лопатинецька – 3300 книг і шкільна 2100 книг. В селі Стрільниках працювало поштове відділення, ощадна каса. Ві-дкрито приймальний пункт Шаргородського промкомбінату по пошиву одежі. Колгоспники мали 20 власних автомашин, 72 мотоцикли, 530 газових плит, 100 холодильників. Населення колгоспу обслуговував маршрутний автобус, який щоденно  приходив 2 рази на день у 8 годин ранку і 15 годин дня по маршруту Шаргород – Лопатинці.